Deelnemers

Het rondzendverkeer staat uitsluitend open voor leden.


Via de rondzending kunnen leden hun duplicaten, resp. overtollig materiaal verkopen.


Om verzekeringstechnische redenen kan de rondzending uitsluitend binnen Nederland functioneren. Leden die willen deelnemen aan de rondzending kunnen contact opnemen met de secretaris of de rondzendleider.

 
Materiaal

Het materiaal in rondzendboekjes dient kwantitatief voor tenminste 90% binnen het statutaire verzamelgebied van de vereniging te vallen. Het materiaal dient volledig en accuraat te worden beschreven, indien mogelijk met Dai Nippon catalogusnummers. Indien de te verkopen artikelen vervalsingen of beschadigd zijn, of andere gebreken vertonen, dan moet dit duidelijk vermeld worden. Wanneer valse of vervalste stukken worden aangetroffen, die niet als zodanig zijn aangemerkt, dan worden deze door de rondzendleider uitgenomen. De inzender wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 
Verzenden en ontvangen van de rondzending

Rondzendboekjes moeten persoonlijk worden overhandigd of, na telefonisch overleg, aangetekend worden verzonden.


Wanneer een rondzending persoonlijk wordt overhandigd, tekent de ontvanger een ontvangstbewijs. Dit dient zes weken te worden bewaard.


Onmiddellijk na ontvangst van een rondzending dient de deelnemer zich te overtuigen van de aanwezigheid van alle boekjes en dat alle open vakjes afgestempeld zijn. Indien dat niet het geval is, neemt hij direct contact op met zijn voorganger. Het is absoluut noodzakelijk de rondzendleider te informeren wanneer U voor een langere periode afwezig bent.

 
Seizoen

Het seizoen begint in september en loopt tot begin mei. Rondzendboekjes gaan over het algemeen twee seizoenen mee.

 
Aankopen

Iedere deelnemer mag de rondzending maximaal 5 dagen behouden. Deelnemers moeten in elk vakje, waaruit zij een zegel nemen, hun stempel plaatsen.


Het totaalbedrag van de aankopen dient binnen 8 dagen te worden overgeschreven naar de aangegeven bankrekening.

 
Verantwoordelijkheid

De vereniging is aansprakelijk voor rondzendboekjes, zolang deze zich ten huize van het hoofd rondzendverkeer bevinden, dan wel nog niet aan een deelnemer zijn overgedragen en dan uitsluitend voor de gebeurtenissen waartegen en tot de bedragen waartoe een door het bestuur afgesloten verzekering dekking biedt.


Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de zich onder zijn berusting bevindende rondzendboekjes tot het moment waarop hij deze – tegen afgifte van een getekend ontvangstbewijs – aan een andere deelnemer heeft overgedragen, respectievelijk, na akkoordbevinding door de geadresseerde aangetekend heeft verzonden. Deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot handelingen die door derden met of in deze boekjes worden gepleegd.

 
Afrekening

Afrekening van de boekjes geschiedt na afloop van het seizoen. Van het verkochte bedrag wordt een provisie ten bate van de vereniging in mindering gebracht, groot 7%. Andere door de inzender te betalen kosten worden tevens verrekend. Teruggave van boekjes geschiedt in overleg met de inzender. Aangetekende retourzending geschiedt voor rekening van de inzender.

 
Overige informatie

Voor overige informatie ga naar Administratie / Rondzending, of neem contact op met de rondzendleider.


Original content © 2009 Dai Nippon. All rights reserved. Contact the Webmaster with any technical problems or comments.